Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Wonen Wonen is een recht

Weergave van 3 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #553
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Wonen is een eerste levensbehoefte. De Partij van de Arbeid vindt dat wonen in Almere voor iedereen betaalbaar moet zijn. We zien alleen dat in Almere, net als in de rest van Nederland, woningen buiten het bereik raken van mensen met een modaal en lager inkomen. Dit is onacceptabel en hier moet de overheid een antwoord op hebben. Iedereen heeft immers recht op een dak boven het hoofd.

    

   Voor iedereen een passende woning is daarbij ons uitgangspunt. Als gemeente tonen we daadkracht en zorgen we ervoor dat we weer zelf bepalen voor welke doelgroepen er wordt gebouwd. Winst is niet de belangrijkste factor bij ons grondbeleid, maar het realiseren van betaalbare woningen in leefbare wijken. Bouwen doen we immers voor mensen, de huidige en de toekomstige Almeerders.

    

   De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid zonder uitzondering voor alle Almeerse wijken.

    

   Vanuit de stad zien we ook veel initiatieven die gericht zijn op het realiseren van betaalbare woningen. Bijvoorbeeld door wonen in combinatie met (ouderen)zorg, door (ondersteuning bij) het oprichten van een wooncoöperatie, of door het bouwen van Tiny Houses. Dit soort initiatieven willen we stimuleren. Transformatie van kantoren naar woningen moedigen we aan.

    

   De Partij van de Arbeid wil bovendien dat we anders gaan denken over wonen. Woningen zijn geen beleggingsobject om zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Woningen zijn bedoeld voor mensen om in te wonen, tegen een redelijke prijs. Het opkopen van woningen door beleggers willen we dan ook tegengegaan. Dit geldt ook voor woningsplitsing. Te veel betaalbare woningen zijn in de afgelopen jaren opgekocht door beleggers en vervolgens gesplitst in veel duurdere, maar kleine, appartementen. Verder vergroot het op sommige plekken in de stad de overlast en draagt het bij aan het vergroten van de parkeerdruk.

   Hoe gaan we dit doen?

   • Voor elk nieuwbouwproject geldt een norm van minimaal 40% sociale huur (door woningcorporaties of lokale coöperaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop. Voor sociale huurwoningen hanteren we menswaardige criteria. We bouwen geen hokken, maar volwaardige huizen.
   • We maken € 100 miljoen vrij voor een woningfonds waarmee we sociale en innovatieve woningbouwprojecten stimuleren.
   • We richten een stichting voor sociale koopwoningen op. De stichting regelt de toewijzing van de woningen. De Stichting heeft bij verkoop het eerste recht op aankoop maar kan daar vanaf zien. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd wat de voorwaarden zijn bij verkoop. Daarbij is het uitgangspunt dat een sociale koopwoning betaalbaar blijft voor een volgende bewoner
   • We stimuleren en faciliteren sociale huurwoningen en innovatieve wooninitiatieven door lagere grondprijzen en begeleiding te bieden.
   • In ieder stadsdeel wordt er ruimte gecreëerd voor experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses en Wiki Houses. We staan open voor ‘out-of-the-box’-ideeën om betaalbare (grondgebonden) woningen te realiseren.
   • Initiatieven op het gebied van levensloopbestendige woningen worden gestimuleerd.
   • Kantoorruimte wordt steeds minder relevant nu mensen vaker thuis werken. Waar mogelijk worden kantoren getransformeerd tot aantrekkelijke woningen. Hier horen natuurlijk ook voorzieningen bij.
   • We introduceren een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw en voor nieuwbouw, zodat woningen ook echt weer voor een huis voor mensen worden en geen investeringsobject voor beleggers.
   • Woningsplitsing gaan we tegen door daar zeer strenge eisen aan te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren en het voorkomen van mogelijke overlast. Woningsplitsing is alleen toegestaan bij koopwoningen vanaf € 350.000 en wanneer dat de leefbaarheid van de omgeving niet onder druk zet.
   • We voeren een Almeerse verhuurdersheffing in. Een woning mag alleen verhuurd worden als je daar een vergunning voor hebt.
   • Het woonlastenfonds stijgt mee met de groei van Almere.
   • We kijken naar manieren om mensen te helpen in een meer passende woning te gaan wonen. Ouderen die een grote woning achterlaten krijgen bijvoorbeeld korting op de huurprijs van een kleinere woning zodat hun maandlasten dalen. Huurders die een sociale huurwoning in Almere achterlaten krijgen voorrang op middeldure
   • Wij willen niet dat het opknappen van een buurt ertoe leidt dat de oorspronkelijke bewoners (met een lager inkomen) er niet meer kunnen wonen. We gaan niet mee in de landelijke trend om betaalbare woningen te slopen en hier duurdere huizen voor terug te plaatsen, onder het mom van het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. In de plaats hiervan zien wij veel meer in het investeren in de bestaande wijk met haar bewoners.
   • We bestrijden discriminatie binnen volkshuisvesting door verhuurders en makelaars die discrimineren harder aan te pakken en het voor huurders makkelijk te maken aangifte te doen.
   • We zetten ons in voor voldoende passende huisvesting voor mensen met een (fysieke) beperking.
   • We werken de achterstand weg bij het huisvesten van mensen die weer zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld na een zorgtraject of jeugdhulp.
  • #764
   Abassin Nessar
   Toeschouwer

   Aanvulling:

   Ik zie vrijwel niets over de rol van woningcorporaties bij bouw, verkoop en verhuur van woningen? Met de verlaging of afschaffing van de verhuurdersheffing wordt de druk op woningcorporaties nog groter om minder woningen uit hun huurvoorraad te onttrekken voor verkoop en meer sociale woningen te bouwen en verduurzamen. De gemeente heeft een zeer belangrijke aanjaagfunctie daarin.

   • #797
    Gerrit Spilt
    Sleutelbeheerder

    Na overleg met Abassin is het voorstel als volgt aangepast:

    PAS DE VOLGENDE ALINEA ALS VOLGT AAN:

    De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid zonder uitzondering voor alle Almeerse wijken. Woningbouwcorporaties hebben bij de bouw, verhuur en verkoop van woningen een grote rol. De partij van de Arbeid wil met de corporaties in gesprek om zo tot een optimale verdeling te komen die aansluit op de vraag. Daarbij ligt voor de komende 4 jaar het accent op de sociale huur. In de woonvisie wordt hierover een paragraaf opgenomen.

  • #770
   Roel Heyser
   Deelnemer

   NIEUWE BULLETS TOEVOEGEN:

   Creëer voor bestaande woningen en voor nieuw te bouwen woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positief gevolg: een jongere kan starten met een vorm van zelfstandig wonen, de mantelzorg is nabij, de kleinkinderopvang is nabij, de ouder(e) is minder eenzaam. Er zijn culturen waarin samen wonen van oud en jong in één woning heel normaal is. Van die cultuur kunnen we leren….

   Onderzoek bij dit idee in hoeverre de “voordeurdelersregel” bij Bijstandsuitkeringen soepel of niet wordt toegepast.

   • #807
    Gerrit Spilt
    Sleutelbeheerder

    Creëer voor bestaande woningen en voor nieuw te bouwen woningen de mogelijkheid om de woning “technisch” te splitsen. Positief gevolg: een jongere kan starten met een vorm van zelfstandig wonen, de mantelzorg is nabij, de kleinkinderopvang is nabij, de ouder(e) is minder eenzaam. Er zijn culturen waarin samen wonen van oud en jong in één woning heel normaal is. Van die cultuur kunnen we leren….

    Onderzoek bij dit idee in hoeverre de “voordeurdelersregel” bij Bijstandsuitkeringen soepel of niet wordt toegepast.

    – Dit amendement willen wij overnemen waarbij we met de indiener willen overleggen om tot een wat ander formulering te komen. Met de strekking zijn we het eens.

    • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door Gerrit Spilt.
    • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 10 maanden geleden door Gerrit Spilt.
  • #784
   Jerzy Soetekouw
   Toeschouwer

   Aanvulling:
   Wij stimuleren een proef waarbij mensen die zich aantoonbaar vrijwillig inzetten voor de Almeerse samenleving, “voorrang” krijgen op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Zo stimuleren we vrijwillige inzet en bevorderen we sociale cohesie.

   • #808
    Gerrit Spilt
    Sleutelbeheerder

    Deze motie wijzen wij af omdat slecht meetbaar is wat voldoende “aantoonbare inzet” is.

Weergave van 3 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.