Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Sterke gemeente Betrokken inwoners

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #584
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Wijkbewoners kennen hun buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat de buurt nodig heeft. De Partij van de Arbeid stimuleert deze betrokkenheid en wil de bewoners meer zeggenschap geven over hun eigen wijk. De wijk is ook een plek waar wordt gespeeld en gesport en biedt een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Er is een ruime mate van (goed onderhouden) groen en er zijn voldoende sport- en spelvoorzieningen voor alle leeftijdsgroepen.

    

   Het is essentieel dat de gemeente inwoners betrekt bij alles wat de gemeente doet. Zo zorgt de gemeente ervoor dat problemen in zicht zijn, de juiste aanpak wordt gekozen en er draagvlak voor bestaat. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Het nieuwe participatiebeleid is een goede eerste stap in de juiste richting. Wij willen bewoners eerder én beter betrekken bij nieuwe plannen voor de stad, niet alleen als het uitkomt, maar juist ook als plannen op kritiek kunnen rekenen. Het nieuwe participatiebeleid is wat de Partij van de Arbeid betreft, alleen niet genoeg. Wij willen investeren in nieuwe en innovatieve manieren van democratie en participatie.

    

   De komende jaren krijgen we in Almere steeds vaker te maken met inbreiding in bestaande wijken. Bewoners ervaren dit als een grote inbreuk op hun omgeving en voelen zich vaak overvallen. Bij dit soort plannen moeten bewoners dan ook in een vroeg stadium betrokken worden, niet zodat bewoners de plannen kunnen tegenhouden, maar wel zodat bewoners invloed kunnen hebben op hoe de plannen eruitzien. We zullen ons er echter ook bij moeten neerleggen dat niet iedereen altijd tevredengesteld kan worden.

    

   Bewonersplatforms kunnen een belangrijke rol spelen in een wijk. In sommige wijken gaat dat heel goed, in andere wijken minder en in sommige wijken is er geen bewonersplatform. Bewonersplatforms krijgen een formele status en moeten bij belangrijke zaken, zoals groot onderhoud of inbreidingsplannen, altijd betrokken worden. Ook mag een bewonersplatform gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtenaren, B&W, de gemeenteraad en andere instellingen. Bewonersplatforms moeten met alle partners afspraken kunnen maken over beheer, veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Maatschappelijke partners (politie, corporaties, wijkteams, wijkmanagers, beheer en onderhoud zitten regelmatig met bewonersplatforms om de tafel om informatie uit te wisselen en wensen/problemen te inventariseren.

    

   Er is op dit moment niet echt een onafhankelijke instantie waar inwoners terecht kunnen met klachten over participatie of die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft ten aanzien van participatie. BPA Almere, dat op dit moment uit een paar vrijwilligers bestaat, moet daarom geprofessionaliseerd worden en een grotere en meer formele rol krijgen om bewoners te ondersteunen bij participatietrajecten.

    

   Wijkinitiatieven door bewoners zijn enorm belangrijk bij het vergroten van sociale cohesie in wijken en door veel eigen inzet weten bewoners veel te realiseren voor weinig geld. De wijkbudgetten zijn een belangrijke aanjager voor bewonersinitiatieven in Almere. Dat moeten we koesteren en versterken.

   Hoe gaan we dit doen?

   • De gemeente neemt het voortouw om in iedere wijk een bewonersplatform te realiseren en faciliteert dat.
   • Bewonersplatforms krijgen een formele status als redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het platform representatief is voor de wijk en de wijk actief bij haar werk betrekt.
   • De betrokkenheid van maatschappelijke partners (politie, wijkteams, wijkregisseurs etc.) bij de bewonersplatforms willen wij vergroten.
   • Wij investeren in experimenten met nieuwe en innovatieve manieren van democratie en participatie, bijvoorbeeld een bewonersplatform of wijkraad dat door middel van loting wordt samengesteld.
   • Bij inbreidingsplannen worden bewoners nog vóór de ontwerpfase van een project betrokken zodat invloed uitgeoefend kan worden op de inhoud van de plannen.
   • Burgerparticipatie Almere (BPA) krijgt als onafhankelijke organisatie, hierin een belangrijke rol.
   • Wij willen meer bekendheid geven aan het ‘right to challenge’ dat bewoners hebben om zaken in eigen beheer te nemen of besluiten van de gemeente aan te vechten.
   • Wij willen de wijkbudgetten verruimen en structureel opnemen in de begroting zodat inwoners weten waar ze op kunnen rekenen. Bewoners krijgen meer invloed en vrijheid over de wijze waarop ze het budget willen besteden.
  • #767
   Roel Heyser
   Deelnemer

   TWEE EXTRA BULLETS TOEVOEGEN:

   Betrokkenheid staat of valt met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie voor iedereen. Daarom vinden wij dat de informatie op de website beter toegankelijk moet worden gemaakt en dat er altijd een optie is om iemand aan de telefoon te krijgen.

   Betrek ook probleemdeskundigen in de rol van adviseur of feed-back-gever. Daar kunnen we veel van leren en ideeën opdoen over verdere verbetering van het beleid.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.