Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Geen armoede Armoede

Weergave van 3 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #561
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Armoede is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van kansenongelijkheid daarom heeft armoedebestrijding (en in het verlengde daarvan schuldhulpverlening) voor de Partij van de Arbeid een hoge prioriteit.

    

   Armoede is in Almere een groot probleem.

   In Almere heeft 22,5% (landelijk 22,4%) van de huishoudens 4 jaar of langer een inkomen dat maximaal 120% van het sociaal minimum bedraagt. In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede (in Almere gaat het over 7.000 kinderen).

   Ondanks dat Almere al veel aan armoedebestrijding heeft gedaan loopt het percentage mensen dat leeft met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum op. Bovendien is in veel gevallen armoede “overerfbaar”.

    

   Armoede komt, zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS), vooral voor bij eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar. Onder hen is een groot aantal “Werkende armen”; van alle volwassenen heeft een derde betaald werk als belangrijkste eigen inkomensbron. Armoede leidt onder meer tot (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

   Dat betekent dat we een belangrijk deel van de Almeerse bevolking, voor nu en de nabije toekomst, op tal van terreinen buitensluiten. Dat mogen we niet toestaan.

    

   Armoede is dus niet alleen een kwestie van (zeer) beperkte financiële middelen, maar leidt onder meer tot stress, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, zelfs al vlak na de geboorte, en minder kansen in het onderwijs. Ook ontstaan uit armoede gemakkelijk schulden en schulden verergeren de armoede. Een vicieuze cirkel waaruit ontsnappen nagenoeg onmogelijk blijkt.

    

   Daarom wil de Partij van de Arbeid dat de armoederegelingen die wij kennen minimaal gehandhaafd blijven en dat er een forse stap wordt gezet in de afname van het aantal mensen (en dus ook kinderen) dat in armoede leeft. Wij staan een beleid voor dat de armoede in Almere de komende 4 jaar met 20% terugdringt (dit is exclusief eventueel gunstige effecten van de landelijke regelingen voor de mensen die slachtoffer zijn van de kindertoeslagaffaire).

    

   Een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schuldhulpverlening. Waar mogelijk preventief (waarmee voorkomen wordt dat mensen in de armoede vervallen), waar nodig curatief (waarmee bereikt wordt dat mensen uit de armoede komen en voorkomen wordt dat men erin terugvalt). Maar altijd op basis van de menselijke maat, de klant staat centraal.

    

   Daarnaast zal de Partij van de Arbeid met behulp van betere en vroegere signalering (“Vroeg eropaf”), preventie, proactieve ondersteuning en voorkomen van terugval in armoede de (langdurige) armoede aanpakken.

    

   Hoe gaan we dit doen?

   • Wij stellen een taskforce armoedebestrijding in. De opdracht is om binnen 6 maanden de armoede in Almere in kaart te brengen en met voorstellen te komen te komen tot een meer efficiënte en minder bureaucratische aanpak via samenhangende programma’s.
   • We nemen de armoederegelingen onder de loep en gaan deze waar mogelijk gericht aanpassen.
   • De verschillende regelingen voor het voedselloket, Fonds Bijzondere Noden en andere bijzondere ondersteuningsorganisaties worden zoveel mogelijk samengevoegd waarbij de toegang wordt gestroomlijnd.
   • We voeren een Stadspas in, deze is voor iedereen beschikbaar maar moet voor mensen met een laag inkomen extra mogelijkheden bieden die helpen om “mee te kunnen doen”.
   • Wij realiseren voor mensen met onvoldoende inkomen één loket voor alle financiële steunregelingen dat voor iedereen toegankelijk is. Bureaucratische regelgeving wordt waar mogelijk geskipt.
    Dit loket is niet alleen een digitaal loket maar biedt ook de mogelijkheid om persoonlijk en onafhankelijk advies te krijgen. Vanwege de complexiteit kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.
   • Wij regelen dat er actieve hulp vanuit de gemeente is om van de bestaande regelingen gebruik te kunnen maken.
   • Voor bijstandsgerechtigden worden de gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden, wij zouden dit willen uitbreiden naar de groep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
   • Het verstrekken van gratis maandverband en tampons via de voedselbank, op een steunpunt in de wijk en op scholen.
   • Nagaan op welke manier voor inwoners die van een minimuminkomen rond moeten komen gratis openbaar vervoer binnen Almere haalbaar is. De Almerepas kan hierbij van nut zijn.
   • Onderzoeken de mogelijkheden van een sociale supermarkt in meerdere wijken.
   • Door de thans bestaande voorzieningen (financiële cafés, wijkteams, onafhankelijke cliëntondersteuning) optimaal te benutten.
   • Door nieuwe initiatieven op het gebied van preventie, vroegsignalering en nazorg van schulden te stimuleren.
   • Door maatwerk toe te passen voor mensen die met een minimuminkomen vastzitten in een koopwoning om zo van regelingen als bijzondere bijstand gebruik te kunnen maken.
   • Wij zullen een voorstel aan de Raad doen om de Tweede Kamer te vragen het minimumloon te verhogen naar € 14,– per uur. De koppeling met de uitkeringen moet daarbij in stand blijven.
   • We gaan na in hoeverre de geldende regeling voor schuldsanering voor jongeren voor een bredere groep beschikbaar kan komen.
   • We onderzoeken de mogelijkheden van een gemeentelijk schuldenfonds. Ook de mogelijkheid om de schulden op te kopen maakt onderdeel uit van dat onderzoek. De oprichting van een Stadsbank van Lening kan hierbij een denkrichting zijn.
   • Wij willen een lokaal keurmerk voor financiële dienstverleners.
   • Waar gemeentelijke lasten een onderdeel van de schuldenproblematiek vormen wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn. Ook de kosten voor energie nemen we hierbij mee.
   • Slachtoffers van de toeslagenaffaire gaan wij, als het rijk blijft dralen met de afhandeling, door middel van een renteloze lening ruimte geven.
  • #752
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   Daarnaast zal de Partij van de Arbeid met behulp van betere en vroegere signalering (“Vroeg eropaf”), preventie, proactieve ondersteuning en voorkomen van terugval in armoede de (langdurige) armoede aanpakken.

   AANVULLEN MET:

   Voorkomen moet worden dat de gemeente de grootste veroorzaker van schulden is.

   TOELICHTING:

   De belastingdienst maar ook de gemeente zijn vaak de grotere schuldeisers. Aan het laatste kunnen (en moeten) we wat doen.

  • #753
   Herman Linzel
   Toeschouwer

   Wij regelen dat er actieve hulp vanuit de gemeente is om van de bestaande regelingen gebruik te kunnen maken.

   AANVULLEN MET:

   Bij de door de gemeente gefinancierde Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning kan op ervaringsdeskundigen uit de bijstand een beroep worden gedaan.

   TOELICHTING:

   Dit lijkt mij een nuttige aanvulling

  • #761
   Marien Abspoel
   Toeschouwer

   Bij de algemene beschrijving aanvullen: Een groot probleem van schulden is de vermenigvuldiging van schulden door oplopende incassokosten. Bij veel mensen met schulden zijn incassokosten hoger dan de schulden. Dat moet worden aangepakt.

   En bij Hoe gaan we dat doen aanvullen:
   Samen met de tweede kamer willen we nieuwe regelgeving die incassokosten op schulden aan banden legt. Het streven zou moeten zijn om alle schulden en incassokosten te bevriezen zodra de gemeente schuldsanering oppakt. Dit kan worden gecombineerd met het uitbreiden van een schuldenfonds die schulden opkoopt zodat de gemeente regie kan voeren over de schuldsanering.

Weergave van 3 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.