Sociaal en rechtvaardig; het nieuwe normaal

Home Forums Zorg waar nodig Vrijwilligers Reageer op: Vrijwilligers

#791
Jerzy Soetekouw
Deelnemer

DE VOLGENDE BULLETS TOEVOEGEN:

Wij zorgen voor een gezamenlijke visie op de vrijwilligersondersteuning. Samen met alle vrijwilligersorganisaties, want ook zij bieden vaak ondersteuning die interessant is voor anderen.

Wij maken het mogelijk dat meer organisaties en vrijwilligers baat hebben bij de ondersteuning die er al is.

Veel (kwetsbare) vrijwilligers ervaren online contact als intensief, moeilijk en een verarming. Deze vrijwilligers haken af, zeker als de thuissituatie complex is, bijvoorbeeld door het ontbreken van digitale middelen en ruimte of het hebben van kinderen of andere (mantel)zorgtaken. Wij stellen meer middelen (in natura) beschikbaar voor bijvoorbeeld vrijwilligersacademies om hier (extra) scholing, begeleiding, middelen en materialen voor in te kunnen zetten.

Wij merken in toenemende mate dat er een verschuiving plaatsvindt van formele zorg, naar informele zorg. Vrijwilligers zijn geen financiële sluitpost.
Jong geleerd, oud gedaan. Wij zetten verder in op maatschappelijke diensttijd en maatschappelijke stage.

Wij maken werk van het sociaal pensioen, bijvoorbeeld via de Participatiefabriek of het Gilde. Medewerkers uit het bedrijfsleven zetten zich na hun pensioen vaker in voor de samenleving als zij voor hun pensioen medewerkers(vrijwilligerswerk) doen.

Wij stimuleren asielzoekers en statushouders om zich vrijwillig in te zetten, met als doel om de integratie sneller te laten verlopen.

Wij ontlasten bestuursvrijwilligers door eigen lokale wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Wij werken actief samen met vrijwilligersorganisaties om activiteiten die zo waardevol zijn voor de gemeente mogelijk te maken. Denk concreet aan het aanstellen van één contactpersoon binnen de gemeente die helpt vergunningen voor elkaar te krijgen.

Wij beperken daarnaast administratieve lasten in afleggen van verantwoording in geval er een subsidierelatie is.

Wij stellen vrijwilligersorganisaties in staat om Almeerders met GGZ- of verslavingsproblematiek – waaronder ook veel jongeren – in hun rol als vrijwilliger, beter te kunnen begeleiden. Wij bevorderen hiertoe ook ketensamenwerking, zodat betaalde professionals cliënten niet zomaar neerzetten bij vrijwilligersorganisaties, maar er voor zorgen dat aan randvoorwaarden als kennis, tijd, geld en een gezamenlijk plan van aanpak is voldaan.

Wij houden het imago van vrijwilligers goed en vervangen niet zonder meer betaalde medewerkers door vrijwilligers.

Wij ontwikkelen een visie op de samenwerking tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers. Wij betrekken hierin alle betrokken partijen, dus ook vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties net zo goed als betaalde medewerkers.